« Kobe's Japanese Restaurant & Bar - Fargo, North Dakota | Main | Homestake Chophouse - Lead, South Dakota »